fbpx

Leder for elsikkerhet

Norsk Jernbanesikkerhet As-Vi-Sikrer-Din-Bane20170809_100628-2

Når trenger du Leder for elsikkerhet?

Leder for elsikkerhet skal ved arbeid hvor det er fare for at utstyr eller mennesker kommer i nærheten av Banenor sitt kontaktledningsanlegg ta en vurdering eller være til stede mens arbeidene pågår. Leder for elsikkerhet skal sette begrensinger på arbeidsstedet hvor det er fare for at mennesker eller utstyr kommer i kontakt med spenningsatte deler av anlegget.

Når det strømførende anlegget må være frakoblet, krever regelverket at det skal være to personer tilstede. En person som er godkjent leder for elsikkerhet, og en 2. person ved frakobling. Før det gis tillatelse til frakobling må det i forkant av arbeidet sendes inn en el-sikkerhetsplan til gjeldende elkraftsentral.


Instruks for Leder for El sikkerhet


1Hensikt og omfang

Instruksen gjelder for den som utøver funksjonen Leder for elsikkerhet (LFS) ved arbeider i Bane Nors (BANE NOR) høyspenningsanlegg.

Instruksen gjelder også for dem som har en begrenset adgang til å utføre rollen som LFS for en spesiell type arbeids oppgaver.

Begrensninger er angitt på Elsikkerhetskort for høyspenningsanlegg, jfr. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), § 6.

2Ansvar og myndighet

· Anleggets eier ved Sakkyndig driftsleder for høyspenningsanlegg har ansvaret for at elsikkerheten blir ivaretatt i henhold til FSE, og at denne instruks følges
· Bemyndigelse gjøres i form av elsikkerhetskort for høyspenningsanlegg

3Krav til leder for elsikkerhet (LFS)

· Skal minst hver 12 måned delta på repetisjonskurs i FSE tilpasset BANE NOR virksomhet og ha bestått prøven etter kurset.
· Skal årlig delta på opplæring i førstehjelp med spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av strøm.

En forutsetning for å inneha rollen som LFS, er at man plikter å sette seg inn i, holde seg oppdatert og overholde de til enhver tid gjeldende bestemmelser som gjelder leder for elsikkerhet inntatt i lov, forskrift og Bane Nors interne instrukser. Bemyndigelse som LFS kan tilbakekalles ved:

· brudd på Arbeidsmiljøloven § 10, arbeidstid
· brudd på reglene om ruspåvirkning og pliktmessig avhold i Jernbaneloven
· brudd på lover, forskrifter og Bane Nors regelverk som er av betydning for tjenesten eller
· om han/hun ellers ikke oppfyller vilkårene for å være LFS eller
· for øvrig ikke anses skikket


Utpeking av LFS:

Ved koblinger i Bane Nors høyspenningsanlegg, og ved arbeider og aktiviteter nær ved spenningssatte anlegg hvor det er krav om at LFS er til stede, har følgende personer myndighet til å utpeke LFS i henhold til denne instruks:

· Sakkyndig driftsleder for høyspenningsanlegget eller en av han bemyndiget
· Leder for kobling (LFK).

LFS kan utpekes muntlig. Utpekingen skal skje blant de som i henhold til sitt elsikkerhetskort er bemyndiget som LFS.

4Oppgavebeskrivelse

LFS skal:

1. Alltid å bære godkjent markeringsvest med påskrift ”Leder elsikkerhet”.
2. Underrette arbeidslaget om sin funksjon som LFS og gi arbeidslaget nødvendig instruksjon om arbeidet.
3. Kun delta i arbeidet når det er forenlig med arbeidets art.
4. Kun kombinere funksjonene LFS og hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt når det er forenlig med arbeidets art.

Selv motta melding direkte fra LFK om at nødvendige frakoblinger mv. er foretatt, jf. FSE § 12.Dette innebærer:

· At melding ikke skal gis via ”annen person”.
· At avtale om at kobling vil skje på et bestemt klokkeslett uten nærmere varsel ikke er tillatt.
· At melding gitt over sambandssystem skal gjentas av mottaker

1. Sørge for at nødvendig spenningskontroll på arbeidsstedet utføres etter bestemmelsene i FSE § 14 og i samsvar med den opplæring som er gitt.
· Spenningsindikatorer skal være uten mekanisk skade, samt være merket med spenningsnivå og frekvens tilpasset det anlegg det skal brukes på
· Utstyr for spenningstesting skal kontrolleres årlig, være godkjent og merket med aktuelt frekvens- og spenningsnivå.
· Isstøtere, betjeningsstenger, jordingsapparater, og forbikoblingsledninger skal være fri for mekaniske skader og skal kontrolleres årlig, være godkjent og merket. Jordingsapparater og forbikoblingsledninger skal være dimensjonert i forhold til aktuell elektrisk og mekanisk belastning.
· Rutiner for kontroll av sikkerhetsutstyr, verneutstyr og verktøy skal dokumenteres.

Sørge for nødvendig jording og kortslutning på arbeidsstedet i henhold til FSE § 14, og i samsvar med den opplæring som er gitt. Det skal være minst to personer tilstede ved spenningsprøving, jording og kortslutning.
· Person nr. to skal minimum inneha kompetanse Agressokode 2432 ”2. person”.

3. Fastsette sikkerhetsavstand på arbeidsstedet og oppgi denne til arbeidslaget som nærmeste tillatte arbeidsposisjon/grense for arbeidsområde jf. FSE § 14.
4. Sørge for nødvendig avsperring og avskjerming på arbeidsstedet, jf. FSE § 17.
5. Overvåke arbeidet og skal selv bare delta i arbeidet dersom dette er forenlig med oppgaven som LFS. Dersom LFS må forlate arbeidsstedet skal han utpeke og instruere person(er) til å overvåke arbeidet, jf. FSE § 12.

Det er ikke tillatt å planlegge bruk av overvåker ved arbeider på eller nær ved høyspenningsanlegget. Bruk av overvåker skal kun benyttes i de tilfeller der noe uforutsett skjer og LFS må forlate arbeidsstedet. Utpeking av overvåker kan foregå muntlig. I spesielle tilfeller ved frakobling av en lengre strekning med flere LFS, kan det etter gjennomført risikovurdering og avtale med Sakkyndig driftsleder for høyspenningsanlegget brukes overvåker.

6. LFS skal etter kommunikasjon med hovedsikkerhetsvakt/ lokal sikkerhetsvakt, informere arbeidslaget om at sikkerhetstiltakene opphører og at anlegget er å betrakte som spennings satt.
7. Sørge for å avvikle elsikkerhetstiltakene på arbeidsstedet i henhold til FSE § 15, og i samsvar med den opplæring som er gitt.. Det skal være minst to personer tilstede ved avvikling av sikkerhetstiltak. Person nr. to skal minimum inneha kompetanse tilsvarende Agressokode 2432 2. person.
8. LFS skal etter kommunikasjon med hovedsikkerhetsvakt/ lokal sikkerhetsvakt, gi informasjon til LFK om at sikkerhetstiltakene er avviklet, og at høyspenningsanlegget er klart for innkobling.


Andre krav:

· LFS er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på gjeldende instrukser

5Referanseliste
STY-nummer - Dokumenttittel

TJN - Trafikkregler for Bane Nors nett kapittel 8

FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning (FSE)

STY-601050 - Sikkert arbeid i og ved Bane Nors infrastruktur
6Revisjonsoversikt
Rev nr - Dato - Hovedendring

006 - 01.01.2017 - Oppdatert mht overgang til ny organisasjon Bane NOR