fbpx

Hovedsikkerhetsvakt

Sikkerhet-Jernbane-Hovedsikkerhetsvakt-Elsikkerhet-2Leder-for-Elsikkerhet-Jernbane-Hovedsikkerhetsvakt-2

Når trenger du Hovedsikkerhetsvakt?

Alt arbeid nærmere 2,5 meter fra nærmeste skinne eller hvor det er fare for at maskiner eller materiell kommer innenfor beskyttelsesavstand skal det være hovedsikkerhetsvakt eller lokal sikkerhetsvakt til stede mens arbeid foregår. Ved disponering av strekning for arbeid i spor og ved opprettelse av anleggsområde skal det oppnevnes en hovedsikkerhetsvakt.

Hovedsikkerhetsvakten skal ha kontakt med toglederen eller togekspeditøren og eventuelle lokale sikkerhetsvakter. Norsk Jernbanesikkerhet AS har hovedsikkerhetsvakter med lang erfaring ved både små og store prosjekter og er også godkjente for arbeid på ERTMS strekninger


Instruks for Hovedsikkerhetsvakt


1Hensikt og omfang

Sikre at arbeid og annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt.Instruksen gjelder for alle som skal utøve funksjonen hovedsikkerhetsvakt (HSV) og lokal sikkerhetsvakt (LSV).

HSV/LSV er ved arbeid i eller ved spor ansvarlig for å påse at gjeldene regler og bestemmelser angående trafikksikkerhet blir fulgt og ivaretar nødvendig kommunikasjon. HSV, etter kode 567, er godkjent signalgiver (se punkt 6).

2Krav til hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt
Opplæring etter godkjent læreplan vil gi kompetanse som HSV og kan gi et gyldig godkjenningsbevis. Godkjenning gis og godkjenningsbevis utstedes med kompetanse, gyldig helsegodkjenning og vurdering av skikkethet som grunnlag.

Kompetansen vil normalt være gyldig i 36 måneder da periodisk prøving i trafikksikkerhet må gjennomføres.

HSV plikter å sette seg inn i, holde seg oppdatert og overholde de til enhver tid gjeldende bestemmelser. HSV kan pålegges obligatorisk oppdatering eller etterutdanning i godkjenningsperioden.

Godkjenning som hovedsikkerhetsvakt betinger gyldig helsegodkjenning. Helsegodkjenningen registreres med gyldighet i 36 måneder, etter fylte 60 år er gyldighetstiden inntil 12 måneder.

Ved uønskede hendelser der HSV/LSV er involvert, skal togleder og Bane NOR Driftsoperative senter (DROPS) varsles umiddelbart. Ved første anledning skal personalansvarlig leder varsles.

Enhver som utfører funksjon som HSV/LSV skal til enhver tid være i en slik mental og fysisk tilstand at vedkommende fullt ut kan anses skikket til å utøve denne sikkerhetskritiske funksjonen på en forsvarlig måte.

Arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven §§ 10-1 – 10-11 skal følges. Dette gjelder absolutt, og uavhengig av om vedkommende i relasjon til arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) og (2) har en «særlig uavhengig» eller «ledende» stilling.
3Beskrivelse
Alle vurderinger angående behov for HSV, antall LSV, leder for elsikkerhet (LFS), vurderinger knyttet til beskyttelsesavtsand, fysiske barrierer og hastighet på nabospor skal være utført av eier av infrastrukturen (Bane NOR) i planleggingsfasen.

Unntatt for dette er ikke-planlagt arbeid, som akutt feilretting, utrykning på alvorlige hendelser og jernbaneulykker.
4Aktiviteter
4.1. Planlegging av arbeid

Nr. Ansvarlig Tiltak

1. HSV/LSV - Gjøre seg kjent på strekningen.
2. HSV/LSV - Utarbeide «Sikker jobb-analyse» (SJA) med ansvar for trafikksikkerhetsmessige tiltak.
3. HSV/LSV - Delta på oppstartsmøte.4.2. Oppstart av arbeidet

Nr. Ansvarlig Tiltak

1. HSV/LSV - Kontrollere at kontaktmagneter og håndsignal er i orden.
2. HSV -Togradio skal brukes til kommunikasjon med togleder/togekspeditør og eventuell lokal sikkerhetsvakt.
3. HSV - Kvittere på driftsoperative kunngjøringer (FIDO) og eventuelt formidle kunngjøringer til LSV og fører av skinnegående arbeidsmaskiner.
4. HSV/LSV - Påse at trafikksikkerhetsmessige tiltak fra risikoanalyse og SJA blir utført.
5. HSV/LSV - Påse at ingen oppholder seg i sporet uten at strekning/spor er sperret.
6. HSV - Informere personellet om disponeringstider og annet som er relevant for sikkerheten.
7. HSV/LSV - Ved arbeid med frakobling av kontaktledningsanlegget skal det konfereres med leder for elsikkerhet (LFS) og få tilbakemelding om at alle elsikkerhetstiltak er gjennomført.
8. HSV/LSV - På anleggsområde jernbane skal det når det foregår både arbeid og kjøring av skinnegående arbeidsmaskin(er), sikre hvert enkelt arbeidssted med signal 1A/1B «Stopp» med en avstand på 200 m.
9. HSV/LSV - Dersom det er flere arbeider og det benyttes skinne-/veimaskin, skal arbeidsstedene som grenser mot skinne-/veimaskinen markeres med rødt flagg eller rødt lyssignal med en avstand på 50 m.
10. HSV - Skal gi melding til LSV om at arbeidet kan iverksettes. Ved disponering for arbeid på strekning med sporfelt skal LSV benytte kontaktmagneter.
11. -LSV - Skal bekrefte overfor HSV at kontaktmagnetene er satt på.
12. HSV - På strekning med akseltellere skal arbeidsområdet sikres ved at «nøkkel for sikring» tas ut og oppbevares på en betryggende måte.
13. HSV - Føre loggskjema når det deltar en eller flere lokale sikkerhetsvakter.
14. HSV/LSV - Meddele arbeidslaget om at arbeidet kan iverksettes.
15. LSV - Forholder seg til HSV når det gjelder alle forhold av betydning for trafikksikkerheten.


4.3. Under arbeidet

Nr. Ansvarlig Tiltak

1. HSV/LSV - Er hovedansvarlig for at alle nødvendige tiltak for å sikre personellet er ivaretatt.
Kan bortvise arbeidstakere som unnlater å følge anvisninger angående trafikksikkerhet.
2. HSV/LSV - Oppholder seg på arbeidsstedet. Ved arbeider med LSV-er kan HSV oppholde seg utenfor arbeidstedet godkjent av Bane NOR.
3. HSV/LSV - Ikke delta i annet arbeid når det kjøres tog/skift i nærmeste nabospor.
4. HSV/LSV - På anleggsområde jernbane skal en ikke delta i annet arbeid uten at risikovurdering utført av Bane NOR konkluderer med dette.
5. LSV - Kan gi tillatelse til å kjøre forbi signal 1A/1B «Stopp» innenfor sitt arbeidsområde på anleggsområde jernbane.


4.4. Avslutning

Nr. Ansvarlig Tiltak

1. HSV/LSV - Når arbeidet er avsluttet, visitere sin del av strekningen/sporet der det har vært utført arbeid.
2. HSV/LSV - Påse at faste eller midlertidige lagrede gjenstander inkludert lagret snø, ikke ligger:
· nærmere enn beskyttelsesavstand
· nærmere spenningssatt høyspenningsanlegg enn 6,0 m
· mot kontaktledningsmaster eller lignende slik at dette forenkler klatring eller påfører konstruksjonen mekaniske påkjenninger.

Påse at maskiner/mobile brakker osv. plasseres på utsiden av beskyttelsesavstand og at ikke reflekser og lys kan oppfattes som signaler av fører.
3. HSV/LSV - Ved inngrep i infrastrukturen skal ikke sikkerhetstiltak fjernes eller strekningen/sporet meldes klart før fagansvarlig har bekreftet at infrastrukturen er klar for påsetting av trafikk. «Skjema for påsetting av trafikk etter arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur» skal benyttes.
4. HSV - Der det er flere arbeider skal det innhentes bekreftelse fra samtlige lokale sikkerhetsvakter, på anleggsområde fra eventuelt førere, om at alle sikringstiltak er fjernet og strekningen/sporet er klart for tog.
5. HSV - Gi togleder eller togekspeditør beskjed om at strekningen/sporet er klart for tog.


4.5. Før og ved togpassering

Nr. Ansvarlig Tiltak

1. HSV/LSV - Informere personalet om toggangen.
2. HSV/LSV - Påser at en selv og personer oppholder seg på utsiden av beskyttelsesavstand.
3. HSV/LSV - Påser at maskiner/utstyr er plassert på utsiden av beskyttelsesavstand, står i ro og at lys/reflekser ikke sjenerer fører.
4. HSV/LSV - Ved togpassering vendes ansiktet mot toget og gir signal om at det er observert.

5Spesielle bestemmelser for arbeid på strekning uten fjernstyring etter at toget har passert.
5.1. Omfang

Arbeidsformen som her er beskrevet kan benyttes på følgende banestrekninger:

Nordlandsbanen (strekningen Eiterstraum – Bodø)

Rørosbanen (strekningen Røros – Støren )

Raumabanen

Flåmsbanen

Gjøvikbanen (strekningen Roa-Gjøvik)

Solørbanen

Meråkerbanen (strekningen Hell-Kopperå)

Det er ikke tillatt med mer enn ett arbeidslag på blokkstrekningen samtidig.


5.2. Beskrivelse

Sjekkliste skal benyttes og signeres av HSV og utpekt person.

1. HSV - Det skal brukes sjekkliste ved etablering av denne disponeringsformen.
2. HSV - Utpeke en person med jernbanefaglig kompetanse som sammen med HSV skal påse at siste tog har passert arbeidsstedet. Utpekt person skal i tillegg påse at sjekklisten blir utfylt i riktig rekkefølge og signere denne.
3. HSV - Ringe togekspeditør på stasjon som toget kjører fra, og melde fra at toget har passert arbeidsstedet ved kilometerangivelse.
4. HSV - Skal sikre arbeidsstedet med signal «Stopp»1A/1B minimum 800 meter til hver side av arbeidstedet.
5. HSV - Klargjøre sporet for trafikk etter at arbeid er avsluttet.
6. HSV - Ringe togekspeditør på ankomststasjon og melde at arbeidet er utført og at strekningen er klar for tog.

6Skifting
Hovedsikkerhetsvakt (kode 567) har godkjenning som signalgiver.

Signalgiver kan utføre følgende:

Kontrollere og sikre en skiftevei.
Betjene og sikre sporveksler/sporsperrer.
Sveive sporveksler med inntil to drivmaskiner.
Gi håndsignaler for tog/skift.
Benytte skifteradio.
Skifte med vogner som er tilkoblet trekkraftkjøretøy.
Tolke og repetere signaler til fører der fører ikke har tilfredsstillende sikt.
Benytte hjelpebremseutstyr.
7Sanksjoner ved brudd på instruksen
7.1. Bane NORs rett til tilbakekall av utstedt godkjenningsbevis
Bane NOR kan kalle tilbake utstedt godkjenningsbevis som HSV midlertidig eller permanent ved:

· brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler, jf. instruksen punkt 2 siste avsnitt
· brudd på reglene om alkoholpåvirkning og pliktmessig avhold i Jernbaneloven
· brudd på lover, forskrifter og Bane NORs regelverk i eller utenfor tjenesten som er av betydning for tjenesten om han/hun ellers ikke oppfyller vilkårene for å være HSV
· hvis HSV unnlater å gjennomføre faglig oppdatering, opplæring eller etterutdanning som Bane NOR innkaller til
· manglende helsegodkjenning
· den aktuelle HSV/signalgiver er meldt sluttet i virksomheten (Bane NOR eller Ekstern leverandør)
· brudd på regelverk og/eller STY- 600984 Instruks for hovedsikkerhetsvakter og lokal sikkerhetsvakt

Ved hendelser av mindre betydning for sikkerheten, kan Bane NOR i stedet for tilbakekall gi skriftlig advarsel. Dette gjelder også i tilfeller hvor det foreligger formildende omstendigheter i saken.

Personalansvarlig leder kan også motta advarsel dersom denne vurderes å være medansvarlig i hendelse når det gjelder HSV/LSV.

En avgjørelse om tilbakekall av godkjenningsbevis, eller advarsel, fattes med endelig virkning av Bane NOR DROPS faste utvalg for vurdering av sanksjoner vedrørende HSV/LSV.

Eventuell klage sendes: driftsoperativtsenter@banenor.no innen to uker etter at beslutning er fattet.

7.2. Bane NORs rett til å kreve ny opplæring, prøving av kompetanse og eventuell ny yrkespsykologisk test
Krav ved tilbakekall av godkjenningsbeviset:
· Ved tilbakekalling på inntil 3 måneder må ny prøve i trafikksikkerhet gjennomføres med bestått resultat. Behovet for ytterligere opplæring vurderes i samråd med personalansvarlig leder.
· Ved tilbakekall på mer enn 3 måneder skal det utarbeides og godkjennes en individuell opplæringsplan og ny eksamen må være bestått før HSV får tilbake sin godkjenning.
· Tilbakekall av godkjenning behandles individuelt og vil i noen tilfeller kreve ny eksamen, ny grunnopplæring og/eller ny yrkespsykologisk test.
· Ved permanent tilbakekall vil inntak til ny grunnopplæring og ny godkjenning som hovedsikkerhetsvakt ikke bli tillatt.
8Referanseliste
STY-nummer - Dokumenttittel

STY-601050 - Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur.

STY-602273 - Trafikkregler for jernbanenettet.

STY-602542 - Instruks for fremgangsmåte ved spørsmål om tilbakekall av tillatelse som Hovedsikkerhetsvakt

STY-601049 - Skjema for påsetting av trafikk etter arbeid

STY-600575 - Instruks for bruk av verneutstyr

STY-601037 - Loggskjema for hovedsikkerhetsvakt

STY-604081 - Sjekkliste for hovedsikkerhetsvakt for arbeid på strekning uten fjernstyring etter at tog har passert

Jernbaneinfrastrukturforskriften § 2.2, romblokkprinsippet
9Revisjonsoversikt
Rev nr - Dato - Hovedendring
014 - 08.03.2017 - Ny tekst i 4.2 oppstart av arbeidet: Togradio skal brukes til kommunikasjon med togleder/togekspeditør og eventuell lokal sikkerhetsvakt.